Algemene voorwaarden

van

Erenka Garagebenodigdheden
gevestigd te Westzaan

nader te noemen Erenka

1.ALGEMEEN
1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel te Zaandam zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Erenka vervallen.

1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dat door Erenka schriftelijk is bevestigd.

1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Westzaan, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.

1.4 Afspraken met personeel van Erenka binden Erenka niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.

1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Erenka, van welke aard ook, tenzij deze voorwaar¬den uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaard¬clausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.

1.6 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.7 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Erenka met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zulks met uitsluiting van andere voorwaarden welke door opdrachtgevers van toepassing mochten worden verklaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die van Erenka garagebenodigdheden of andere goederen van haar wenst te kopen of koopt, een opdracht tot reparatiewerkzaamheden wenst te verstrekken of verstrekt,dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

1.8 Voorwaarden, bedingen etc. met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen overeengekomen, die afwijken van deze voorwaarden binden Erenka slechts, indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken over ‘schriftelijk’, wordt een bericht per E-mail -vooropgesteld dat deze E-mail met een zgn. niet automatisch verzonden ‘reply’ is bevestigd- hieraan gelijkgesteld.

2. OFFERTES
2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Erenka is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.

2.2 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs; de daadwerkelijk door Erenka of door haar ingeschakelde derden gewerkte uren en de daadwerkelijk door Erenka gemaakte kosten zullen worden doorberekend.

2.3 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

2.4 Alle door Erenka opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings-, koeriers- en verzend­kosten en/of andere op de goederen en/of diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, onvoorziene externe kosten daaronder begrepen, tenzij op de opdracht­bevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, zijn de opgegeven prijzen voor particulieren inclusief en voor bedrijven exclusief B.T.W.

2.5 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

2.6 Ten aanzien van alle aangeboden goederen gelden, naast hetgeen daaromtrent in de offerte, catalogi en brochures staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties; met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren van goederen. Geringe afwijkingen van de in de offerte, catalogi en brochures voorkomende afbeeldingen en/of beschrijvingen worden derhalve voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.

2.7 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Erenka gerechtigd zijn om sinds de totstandkoming van de overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, evenals verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Erenka kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen, in welk geval opdrachtgever in geval van consumentenkoop het recht heeft de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Erenka te voldoen.

2.8 Eventuele montage of installatiewerkzaamheden zijn slechts in de opgegeven prijzen begrepen, indien dit uitdrukkelijk staat vermeld.

2.9 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de offertes gevoegd, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en esthetische uitvoering van de artikelen, verplichten Erenka niet tot enige vergoeding en geven de opdracht¬gever niet het recht de ontvangst of betaling van de geleverde goederen te weigeren.

2.10 Bij installatiewerkzaamheden zijn ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgave van maten en gewichten zo nauwkeurig mogelijk, doch niet absoluut bindend; kleine onvermijdelijke verschillen bij de uitvoering kunnen Erenka op geen enkele wijze worden tegengeworpen. De uitvoering zal geschieden in de normale werktijden.

2.11 Indien de door een afnemer bestelde goederen niet uit voorraad leverbaar zijn en door de fabrikant slechts in een bepaald kwantum of standaardmaat worden geleverd, zal de afnemer gehouden zijn het gehele kwantum c.q. de goederen met de standaardmaten af te nemen en de gehele koopprijs van dat kwantum c.q. voor die goederen naar de prijs per eenheid resp. per standaardmaat te voldoen.

3. OPDRACHTEN
3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Erenka is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Erenka kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de over¬een¬komst juist en vol¬ledig weer te geven.

3.2 Voor alle niet schriftelijk gegeven opdrachten kan opdrachtgever binnen zeven dagen na dagtekening van de bevestiging schriftelijk aangeven alsnog van de opdracht af te zien.

3.3 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Erenka ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling, per E-mail of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Erenka zijn bevestigd.

3.4 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.5 Wijzigingen en/of annuleringen van gedane bestellingen of gegeven opdrachten binden Erenka eerst na schriftelijke acceptatie.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT
4.1 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".

4.2 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Erenka, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.

4.3 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de normale, daarvoor geldende tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Erenka enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Erenka bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en dit door Erenka schriftelijk is bevestigd.

4.4 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Erenka het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.

4.5 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 4 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voorzover deze niet door de verzekeraar van Erenka worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

4.6 De door Erenka te leveren goederen worden altijd voor rekening en risico van de opdrachtgever verzonden, behoudens in die gevallen, waarin het totaal met de opdracht gemoeide bedrag franco levering wettigt, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Erenka.

4.7 Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooruit anders is overeengekomen. Bij een afwijkende wijze van verzending komen de gemaakte meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.8 Het aannemen van de goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu, geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat was.

4.9 Alle leveringstijden worden door Erenka steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Erenka eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

4.10 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Erenka kennis geeft, onverminderd het recht van Erenka om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende goederen alsnog te leveren. Opdrachtgever kan vorderen dat Erenka omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.

4.11 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Erenka voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft Erenka het recht de nakoming van alle verplichtingen tegenover de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Hetgeen door opdrachtgever aan Erenka verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

4.12 Ten onrechte aan Erenka geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.

4.13 Indien Erenka goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen onder zich te houden totdat alle kosten die Erenka gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever -ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever- geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Erenka ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN
5.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde intredende wordt vertraagd, kan door Erenka een deel van de voor het totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte gedeelte evenals de voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten worden gefactureerd op de termijnen waarop, indien geen vertraging zou zijn opgetreden, zou zijn gefactureerd. Mochten deze termijnen niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal het vorenbedoelde kunnen worden gefactureerd onmiddellijk na het verstrijken van de voor de uitvoering van de opdracht in kwestie normaliter benodigde tijd.

5.2 De met Erenka overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

5.1 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven of andere energie- of datacommunicatiebedrijven, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, nietlevering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Erenka door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Erenka van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdracht¬gever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden.

5.2 Ingeval van overmacht zal Erenka daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, in welk geval opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Erenka het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. CONSIGNATIE
6.1 In consignatie gegeven goederen en/of reclamemateriaal zullen onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van Erenka.

6.2 Erenka heeft te allen tijde het recht de consignatie te beëindigen en de in consignatie gegeven goederen weder in bezit te nemen.

6.3 In geval van schade aan of vermissing van de in consignatie gegeven goederen is opdrachtgever gehouden hiervan onmiddellijk opgave te doen aan Erenka. Erenka is in geval van schade of vermissing gerechtigd de beschadigde goederen of die verloren zijn gegaan volledig aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.4 Opdrachtgever is gedurende de consignatieperiode gehouden Erenka, op diens eerste verzoek, tijdens kantooruren toegang te verlenen tot de ruimte(n) waarin de in consignatie gegeven goederen zich bevinden, ten einde deze goederen te inspecteren of te onderhouden.

7. KLACHTEN EN GARANTIE
7.1 Erenka is niet aansprakelijk voor druk , schrijf en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Erenka als bindend.

7.2 Het indienen van klachten is slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk.

7.3 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk negentig dagen na ontvangst van de goederen aan Erenka worden gemeld, terwijl de be- of verwerking van de betreffende goederen onverwijld dient te worden gestaakt.

7.4 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.

7.5 Opdrachtgever zal alle door Erenka voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Erenka in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.

7.6 Indien Erenka een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij de niet deugdelijk gebleken goederen kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. In het eerstgenoemde geval zal de opdrachtgever op verzoek van Erenka de ondeugdelijk bevonden goederen franco aan haar retourneren.

7.7 Bij herlevering zal rekening worden gehouden met het profijt dat de opdrachtgever inmiddels van het geleverde heeft gehad en zal daarvoor een billijke vergoeding aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7.8 Erenka aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.

7.9 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Erenka niet; met name zal Erenka in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of gevolgschade, die mocht ontstaan door niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

7.10 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op.

7.11 Voor door derden door bemiddeling van Erenka geleverde zaken is Erenka nimmer gehouden een verdergaande garantie te verstrekken, dan de door de leverancier van de geleverde zaken verstrekte garantie.

7.12 Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voorzover de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Op de reparatie zelf wordt nimmer garantie gegeven.

7.13 De garantie vervalt indien:
a. de gebruikers en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
b. de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door Erenka zijn aangesteld;
c. schade aan en/of gebreken zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.

7.14 Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken zoals krassen, deuken e.d. zijn geen klachten mogelijk, anders dan direct na levering.

7.15 Opdrachtgever zal nimmer op grond van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen, noch tijdens, noch na afloop van de garantieperiode.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Erenka draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Erenka te verrichten werkzaamheden of leveringen, of een evenredig deel daarvan.

8.2 Erenka aanvaardt geen aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade ten gevolge van tekortkomingen aan het door haar of door haar bemiddeling geleverde.

8.3 In geen geval aanvaardt Erenka aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik, dan wel gebruik in strijd met de g ebruiksaanwijzingen van het geleverde of door de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor opdrachtgever het heeft aangeschaft en/of gebruikt.

8.4 Opdrachtgever is gehouden Erenka schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Erenka instellen terzake van schade ontstaan door of met het geleverde.

8.5 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.

8.6 Voor onjuistheden in de opgave van rechten, kosten en onkosten door derden aan Erenka of voor wijziging daarvan, is Erenka niet aansprakelijk; eventuele (na)vorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever.

8.7 Adviezen worden door Erenka naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

8.8 Erenka aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de door de producent van de geleverde materialen opgegeven (chemische) samenstelling, mate van verontreiniging en stralingsintensiteit, verder gaand dan de door de betrokken producent aanvaarde aansprakelijkheid.

9. PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
9.1 Ter voorkoming van onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de door Erenka geleverde producten is opdrachtgever, indien hij handelt in een beroep of bedrijf en de door Erenka geleverde producten in het kader van zijn bedrijfsuitoefening aan derden verkoopt, verhuurt, least of op andere wijze aan derden ter beschikking stelt, gehouden zijn respectieve wederpartijen een goede en duidelijke productomschrijving en gebruikershandleiding ter beschikking te stellen.

9.2 Indien opdrachtgever de door Erenka geleverde producten niet aan de eindgebruiker ter beschikking stelt, maar aan afnemers als bedoeld in Art. 9.1, is hij gehouden in de overeenkomst(en) met deze afnemer(s) dezelfde bedingen op te nemen, als in dit hoofdstuk zijn vermeld.

9.3 Indien en voorzover Erenka uit hoofde van productaansprakelijkheid zoals bedoeld in de EEG-richtlijn van 25.07.1985 (PbEG nr. L 210) gehouden is schade te vergoeden onstaan of veroorzaakt door een door haar gefabriceerd, geleverd of in de EEG geïmporteerd GEBREKKIG PRODUCT, zal zij deze schade in zijn geheel kunnen verhalen op opdrachtgever, indien deze het gestelde in de artikelen 9.1 en 9.2 niet is nagekomen.

9.4 Indien opdrachtgever wel heeft voldaan aan het gestelde in de Art. 9.1 en 9.2, dan zal een ieder, Erenka, alsmede iedere volgende leverancier, verhuurder, etc als bedoeld in de Art 9.1 en 9.2, gehouden zijn een gelijk gedeelte van de schade te vergoeden.

9.5 Indien Erenka uit hoofde van de productaansprakelijkheid wordt aangesproken tot vergoeding van de gehele schade en Erenka gedwongen wordt deze claim te honoreren, heeft zij overeenkomstig Art. 9.4 een regres op ieder van de volgende afnemers/leveranciers zoals bedoeld in Artt. 9.1 en 9.2.

9.6 Voor het geval op de tegen Erenka gerichte vordering tot vergoeding van productschade van toepassing is het recht van een EEG-lidstaat die gebruik heeft gemaakt van de limiteringoptie van art. 16 lid 1, van de EEG-richtlijn van 25.07.1985 (PbEG nr. L 210), sluit Erenka, voor het geval een contractspartij uit hoofde van aansprakelijkheid ageert, elke aansprakelijkheid c.q. gehoudenheid tot vergoeding van productschade, die de betreffende limiet te boven gaan, uit.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 De eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Erenka gesloten overeenkomsten is nagekomen:
­ de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;
­ de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Erenka verrichte of te verrichten diensten;
­ eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

10.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Erenka voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien deze goederen zijn verwerkt of bewerkt, dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Erenka zouden worden onttrokken.

10.1 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Erenka de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Erenka zal cederen. Opdrachtgever verleent Erenka reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

10.2 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.

10.3 Erenka is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Erenka niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 1.000, voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.

11. BETALING

11.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Erenka daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Erenka is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.

11.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in Euro.

11.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voor zover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.

11.4 Indien kredietgeving ten onrechte wordt genomen, kan door Erenka een bedrag aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

11.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Erenka moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 100, .

11.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn sub 2 van dit hoofdstuk is bepaald, heeft Erenka het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Erenka te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Erenka aanleiding ziet zulks te verlangen.

12. GESCHILLEN
12.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat dit het geval is.

12.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Erenka is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

12.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, dit met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

13. SLOTBEPALINGEN
13.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Erenka.

Erenka garagebenodigdheden

Burg. Vijlbriefstraat 8
1551 TK Westzaan
Tel: 075 6401545
Fax: 075 6401545
Mob: 06 16210334

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel te Zaandam onder nummer 34142550